Publications - 2022

1

AuNP Aptasensor for Hodgkin Lymphoma Monitoring
Maria Slyusarenko, Sergey Shalaev, Alina Valitova, Lidia Zabegina, Nadezhda Nikiforova, Inga Nazarova, Polina Rudakovskaya, Maxim Vorobiev, Alexey Lezov, Larisa Filatova
Biosensors, 2022, Volume: 12, Issue: 1, Pages: 23, DOI: 10.3390/bios12010023
https://www.mdpi.com/2079-6374/12/1/23 Instrument model: Photocor Complex


Influence of anions on behavior of cationic polyelectrolyte poly(diallyldimethylammonium chloride) and its copolymer in aqueous solutions
A. A. Lezov, V. B. Rogozhin, A. V. Donets, A. A. Lezova, A. S. Gubarev, P. S. Vlasov, S. A. Samokhvalova, G. E. Polushina, S. G. Polushin, N. V. Tsvetkov
Journal of Molecular Liquids, 2022, ISSN: 0167-7322, Volume: 347, Pages: 118369, DOI: 10.1016/j.molliq.2021.118369
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732221030944 Instrument model: Photocor Complex


Random and Diblock Thermoresponsive Oligo(ethylene glycol)-Based Copolymers Synthesized via Photo-Induced RAFT Polymerization
Alexey Sivokhin, Dmitry Orekhov, Oleg Kazantsev, Olga Sivokhina, Sergey Orekhov, Denis Kamorin, Ksenia Otopkova, Michael Smirnov, Rostislav Karpov
Polymers, 2022, Volume: 14, Issue: 1, Pages: 137, DOI: 10.3390/polym14010137
https://www.mdpi.com/2073-4360/14/1/137 Instrument model: Photocor Complex


1