Publications - Polymerization

123

Amide-Containing Bottlebrushes via Continuous-Flow Photoiniferter Reversible Addition–Fragmentation Chain Transfer Polymerization: Micellization Behavior
Alexey Sivokhin, Dmitry Orekhov, Oleg Kazantsev, Ksenia Otopkova, Olga Sivokhina, Ilya Chuzhaykin, Alexey Ovchinnikov, Olga Zamyshlyayeva, Irina Pavlova, Olga Ozhogina
Polymers, 2024, ISSN: 2073-4360, Volume: 16, Issue: 1, Pages: 134, DOI: 10.3390/polym16010134
https://www.mdpi.com/2073-4360/16/1/134 Instrument model: Photocor Complex


Molecular Properties of Protonated Diallylammonium Polymers Synthesized via Reversible Addition−Fragmentation Chain-Transfer Polymerization
N. P. Yevlampieva, O. S. Vezo, M. A. Slyusarenko, A. S. Gubarev, Yu. A. Simonova, I. V. Eremenko, M. A. Topchiy, L. M. Timofeeva
Polymer Science, Series A, 2023, ISSN: 1555-6107, DOI: 10.1134/S0965545X2370102X
https://doi.org/10.1134/S0965545X2370102X Instrument model: Photocor Complex


Synthesis, Characterization, Conformation in Solution, and Thermoresponsiveness of Polymer Brushes of methoxy[oligo (propylene glycol)-block-oligo(ethylene glycol)]methacrylate and N-[3-(dimethylamino)propyl]methacrylamide Obtained via RAFT Polymerization
Maria Simonova, Denis Kamorin, Alexander Filippov, Oleg Kazantsev
Polymers, 2023, ISSN: 2073-4360, Volume: 15, Issue: 7, Pages: 1641, DOI: 10.3390/polym15071641
https://www.mdpi.com/2073-4360/15/7/1641 Instrument model: Photocor Complex


Random and Diblock Thermoresponsive Oligo(ethylene glycol)-Based Copolymers Synthesized via Photo-Induced RAFT Polymerization
Alexey Sivokhin, Dmitry Orekhov, Oleg Kazantsev, Olga Sivokhina, Sergey Orekhov, Denis Kamorin, Ksenia Otopkova, Michael Smirnov, Rostislav Karpov
Polymers, 2022, Volume: 14, Issue: 1, Pages: 137, DOI: 10.3390/polym14010137
https://www.mdpi.com/2073-4360/14/1/137 Instrument model: Photocor Complex


Living polymerizations of propylene sulfide initiated with potassium xanthates characterized by unprecedentedly high propagation rates
Misha Rumyantsev
Polymer Chemistry, 2021, ISSN: 1759-9962, Volume: 12, Issue: 9, Pages: 1298-1309, DOI: 10.1039/D0PY01740J
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/py/d0py01740j Instrument model: Photocor Complex


Selenium-containing Nanosystems based on Amphiphilic Molecular Brushes with a Variable Degree of Polymerization of the Side Chains in Aqueous and Organic Media
S. V. Valueva, M. E. Vylegzhanina, K. A. Mitusova, A. Ya. Volkov, T. K. Meleshko, I. V. Ivanov, A. V. Yakimansky
Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2021, ISSN: 1819-7094, Volume: 15, Issue: 2, Pages: 313-320, DOI: 10.1134/S1027451021020336
https://doi.org/10.1134/S1027451021020336 Instrument model: Photocor Complex


Stabilization of Gold Nanoparticles with Block Copolymers of Styrene and 4-Vinylpyridine Synthesized by Reversible Chain Transfer Polymerization
Y. I. Derikov, A. D. Yablanovich, E. A. Litmanovich, S. V. Amarantov, E. V. Chernikova, Y. V. Kudryavtsev
Polymer Science, Series B, 2021, ISSN: 1555-6123, Volume: 63, Issue: 6, Pages: 882-893, DOI: 10.1134/S1560090421060087
https://doi.org/10.1134/S1560090421060087 Instrument model: Photocor Complex


Impact of counterions on micelle formation and polymerization of 11-acryloyloxyundecyltrimethylammonium surfactants
P. A. Fetin, I. M. Zorin, A. A. Lezov, V. I. Fetina, A. Yu Bilibin
Journal of Molecular Liquids, 2020, ISSN: 0167-7322, Volume: 309, Pages: 113103, DOI: 10.1016/j.molliq.2020.113103
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732220302506 Instrument model: Photocor Complex


Impact of the RAFT/MADIX agent on protonated diallylammonium monomer cyclopolymerization with efficient chain transfer to monomer
Yulia A. Simonova, Maxim A. Topchiy, Marina P. Filatova, Natalia P. Yevlampieva, Mariya A. Slyusarenko, Galina N. Bondarenko, Andrey F. Asachenko, Mikhail S. Nechaev, Larisa M. Timofeeva
European Polymer Journal, 2019, ISSN: 0014-3057, Pages: 109363, DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2019.109363
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305719317124 Instrument model: Photocor Complex


Matrix Polymerization of Trimethylmetacryloyloxyethylethylammonium Methyl Sulfate in Sodium Dodecyl Sulfate Micellar Solutions
Yu. V. Shulevich, Yu. A. Zakharova, P. M. Tolstoi, M. A. Vovk, E. G. Dukhanina, D. S. Bykov, A. V. Navrotskii, I. A. Novakov
Polymer Science, Series B, 2019, ISSN: 1555-6123, Volume: 61, Issue: 6, Pages: 715-724, DOI: 10.1134/S1560090419060125
https://doi.org/10.1134/S1560090419060125 Instrument model: Photocor Complex


123