Publications - Drug delivery

123

Potential of Plant Exosome Vesicles from Grapefruit (Citrus × paradisi) and Tomato (Solanum lycopersicum) Juices as Functional Ingredients and Targeted Drug Delivery Vehicles
Alina Kilasoniya, Luiza Garaeva, Tatiana Shtam, Anastasiia Spitsyna, Elena Putevich, Bryan Moreno-Chamba, Julio Salazar-Bermeo, Elena Komarova, Anastasia Malek, Manuel Valero
Antioxidants, 2023, ISSN: 2076-3921, Volume: 12, Issue: 4, Pages: 943, DOI: 10.3390/antiox12040943
https://www.mdpi.com/2076-3921/12/4/943 Instrument model: Photocor Compact-Z


Succinyl Chitosan-Colistin Conjugates as Promising Drug Delivery Systems
Natallia V. Dubashynskaya, Anton N. Bokatyi, Anatoliy V. Dobrodumov, Igor V. Kudryavtsev, Andrey S. Trulioff, Artem A. Rubinstein, Arthur D. Aquino, Yaroslav A. Dubrovskii, Elena S. Knyazeva, Elena V. Demyanova
International Journal of Molecular Sciences, 2023, ISSN: 1422-0067, Volume: 24, Issue: 1, Pages: 166, DOI: 10.3390/ijms24010166
https://www.mdpi.com/1422-0067/24/1/166 Instrument model: Photocor Compact-Z


Preparation and Characterization of a Glycyrrhizic Acid-Based Drug Delivery System for Allergen-Specific Immunotherapy
Ekaterina Pashkina, Veronika Evseenko, Natalya Dumchenko, Maxim Zelikman, Alina Aktanova, Maria Bykova, Mikhail Khvostov, Aleksandr Dushkin, Vladimir Kozlov
Nanomaterials, 2022, ISSN: 2079-4991, Volume: 12, Issue: 1, Pages: 148, DOI: 10.3390/nano12010148
https://www.mdpi.com/2079-4991/12/1/148 Instrument model: Photocor Complex


pH-Sensitive Drug Delivery System Based on Chitin Nanowhiskers–Sodium Alginate Polyelectrolyte Complex
Natallia V. Dubashynskaya, Valentina A. Petrova, Dmitry P. Romanov, Yury A. Skorik
Materials, 2022, ISSN: 1996-1944, Volume: 15, Issue: 17, Pages: 5860, DOI: 10.3390/ma15175860
https://www.mdpi.com/1996-1944/15/17/5860 Instrument model: Photocor Compact-Z


Ultrasonic Film Rehydration Synthesis of Mixed Polylactide Micelles for Enzyme-Resistant Drug Delivery Nanovehicles
Darya A. Stepanova, Vladislava A. Pigareva, Anna K. Berkovich, Anastasia V. Bolshakova, Vasiliy V. Spiridonov, Irina D. Grozdova, Andrey V. Sybachin
Polymers, 2022, ISSN: 2073-4360, Volume: 14, Issue: 19, Pages: 4013, DOI: 10.3390/polym14194013
https://www.mdpi.com/2073-4360/14/19/4013 Instrument model: Photocor Complex


Amphiphilic chitosan–polyaminoxyls loaded with daunorubicin: Synthesis, antioxidant activity, and drug delivery capacity
Vasily D. Sen, Anastasiya A. Balakina, Tatyana S. Stupina, Victoriya A. Mumyatova, Alexander V. Kulikov, Ivan V. Tikhonov, Alexei A. Terent'ev, Evgeny M. Pliss
International Journal of Biological Macromolecules, 2021, ISSN: 0141-8130, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2021.10.170
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813021023278 Instrument model: Photocor Compact


Hyaluronan/colistin polyelectrolyte complexes: Promising antiinfective drug delivery systems
Natallia V. Dubashynskaya, Sergei V. Raik, Yaroslav A. Dubrovskii, Elena S. Shcherbakova, Elena V. Demyanova, Anna Y. Shasherina, Yuri A. Anufrikov, Daria N. Poshina, Anatoliy V. Dobrodumov, Yury A. Skorik
International Journal of Biological Macromolecules, 2021, ISSN: 0141-8130, Volume: 187, Pages: 157-165, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2021.07.114
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813021015646 Instrument model: Photocor Compact-Z


Intracellular delivery of drugs by chitosan-based multi-liposomal complexes
Irina Grozdova, Nikolay Melik-Nubarov, Anna Efimova, Alexander Ezhov, George Krivtsov, Ekaterina Litmanovich, Alexander Yaroslavov
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2020, ISSN: 0927-7765, Volume: 193, Pages: 111062, DOI: 10.1016/j.colsurfb.2020.111062
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927776520302927 Instrument model: Photocor Complex


Bio-Inspired Amphiphilic Block-Copolymers Based on Synthetic Glycopolymer and Poly(Amino Acid) as Potential Drug Delivery Systems
Mariia Levit, Natalia Zashikhina, Alena Vdovchenko, Anatoliy Dobrodumov, Natalya Zakharova, Anna Kashina, Eckart Rühl, Antonina Lavrentieva, Thomas Scheper, Tatiana Tennikova
Polymers, 2020, Volume: 12, Issue: 1, Pages: 183, DOI: 10.3390/polym12010183
https://www.mdpi.com/2073-4360/12/1/183 Instrument model: Photocor Complex


Antibody-Directed Metal-Organic Framework Nanoparticles for Targeted Drug Delivery
Vladimir R. Cherkasov, Elizaveta N. Mochalova, Andrey V. Babenyshev, Julian M. Rozenberg, Ilya L. Sokolov, Maxim P. Nikitin
Acta Biomaterialia, 2019, ISSN: 1742-7061, DOI: 10.1016/j.actbio.2019.12.012
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706119308414 Instrument model: Photocor Complex


123